0Product(en)

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Product was successfully added to your shopping cart.1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van shop4bikeparts.com en op alle met Shop4bikeparts aangegane overeenkomsten. 
1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.3 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Shop4bikeparts.com is ingestemd.
1.4 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Shop4bikeparts.com in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.5 Shop4bikeparts.com behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.6 Door het gebruik van de internetsite van Shopbikeparts.com en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.7 Shop4bikeparts.com is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Shop4bikeparts.com is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in de
omstandigheid dat de potentiële Koper de gegevens op het invulscherm op de internetsite heeft
ingevoerd, vervolgens de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Shop4bikeparts.com via elektronische weg heeft verzonden en dat deze door Shop4bikeparts.com is ontvangen
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Shop4bikeparts.com herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Shop4bikeparts.com de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.
2.6 Koper en Shop4bikeparts.coml komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5  is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Shop4bikeparts.com gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Shop4bikeparts.com  garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Shop4bikeparts.com in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Shop4bikeparts.com worden gecorrigeerd.
3.4 Bezorgkosten zijn vanaf een aankoopwaarde van 76,-- Euro inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten bij lagere aankoopbedragen staan in de winkelwagen vermeld. (dit geldt niet voor het bezorgen van fietsen, voor fietsen geld een standaard tarieff van 19.95 Euro ( met uitzondering van de Wadden eilanden en België)

 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: Paypal, CreditCard (VISA, Master / Eurocard, American Express, Diners), iDeal
4.1 Shop4bikeparts.com kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite van Shop4bikeparts.com
4.2 Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Shop4bikeparts.com  als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Shop4bikeparts.com bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Shop4bikeparts.com streeft naar een snelle en zorgvuldige bezorging van het bestelde artikel. Alle artikelen zijn op voorraad, tenzij anders aangegeven.
In principe wordt het artikel, na ontvangst van uw betaling, de volgende werkdag naar u verstuurd. Bij artikelen die niet op voorraad zijn wordt de verwachte levertijd aangegeven. Indien de levertijd onverhoopt langer gaat duren, brengen wij u daarvan tijdig op de hoogte.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingrecht uitoefenen. Van dit herroepingrecht zijn ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen uitgezonderd. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren, kan er na overleg met Shop4bikeparts.com  aanspraak gemaakt worden op het herroepingrecht. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.
6.2 In geval van ontbinding is de consument Koper verplicht het ontvangen product binnen 7 werkdagen na de ontbinding aan Shop4bikeparts.com terug te zenden in de staat waarin de consument Koper het product heeft ontvangen. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.
6.3 Indien de consument Koper van het herroepingrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Shop4bikeparts.com binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Shop4bikeparts.com betaalde middels een bankof giro overschrijving.
6.4 Shop4bikeparts.com is nimmer aansprakelijk voor enige schade diefstal of verlies daaronder begrepen die bij  terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
6.5 Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Shop4bikeparts.com voor Koper worden besteld of verwaardigd of tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
6.6 Indien het product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Shop4bikeparts.com is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Shop4bikeparts.com  geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld Shop4bikeparts.com vervult gedurende de garantieperiode uitsluitend een loket functie.
8.2 De aansprakelijkheid van Shop4bikeparts.com is, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1, beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Voorgaande zin is niet van toepassing indien sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Shop4bikeparts.com
8.3 Shop4bikeparts.com  is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.4 In het geval de Koper via Shop4bikeparts.com een overeenkomst heeft gesloten voor een garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

  • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Shop4bikeparts.com of de fabrikant zijn verricht;
  • indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.6 De Koper is gehouden Shop4bikeparts.com te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Shop4bikeparts.com mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
8.7 Het is mogelijk dat Shop4bikeparts.com op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Skihelm.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Shop4bikeparts.com niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Persoonsgegevens

10.1 Shop4bikeparts.com zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid.
10.2 Shop4bikeparts.com neemt daarbij de van toepassing zijnde wet en regelgeving in acht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
11.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Shop4bikeparts.com of overeenkomsten gesloten met Shop4bikeparts.com worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

12. Diversen

12.1 V.O.F. Shop4bikeparts is gevestigd te Winsum,Sien Jensemalaan 51, 9951 NL Winsum en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Groningen onder nr 64194817.. U kunt ons bereiken via het e-mailadres info@shop4bikeparts.com. Het BTW-identificatienummer is NL855561038B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Shop4bikeparts.com Sien Jensemalaan 51, 9951 NE Winsum of naar info@shop4bikeparts.com.
12.2 Shop4bikeparts.com streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 24 uur te beantwoorden.

Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten (gratis thuisbezorgd bij besteding vanaf € 75,-)